Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I.        Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU z siedzibą w 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE, UL. DAMROTA 30, reprezentowane przez Dyrektora.

II.        Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Katarzyna Żuchaj. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem poprzez adres poczty elektronicznej: inspektor@kancelaria-odo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III.        Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

1.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przez CUW zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki.

2.   Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3.   Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.

4.   W celu realizacji zadań innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Pani/Pana dane osobowe
nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.

IV.        Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą tylko osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

V.        Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217), oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI.        Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  1)      dostępu do treści swoich danych osobowych,

  2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3)      usunięcia swoich danych osobowych,

  4)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5)      przenoszenia swoich danych osobowych,

  6)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,

  o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.

VII. Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody.
Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

IX.        Informacja o wymogu podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

  1)    ustawowym,

  2)    umownym,

  3)    warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2.   W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3.   W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI.        Przekazywanie danych do Państw trzecich /organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.