Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.cuwkk.pl

Data publikacji strony internetowej: 27.02.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.02.2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację w sprawie dostępności sporządzono dnia: 2020-09-08 na podstawie samooceny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Powody wyłączeń:

  • materiały archiwalne, opublikowane przed dniem 23 września 2019 roku, których zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu, tj. materiały o charakterze jednorazowym,
  • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu, nie uaktualniana lub nie poddawana przebudowom i zmianom po dniu 23 września 2019 roku polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe   

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ingryda Domek, ,  kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 77 4723880. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada Dyrektor Powiatowego Centrum usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu: Małgorzata Ambroży, e-mail: , telefon: 77 4723880.

Każdy ma prawo do zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłaszania żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do organu nadzorującego, a po wyczerpaniu tej drogi można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, adres: Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Telefon: 77 4723200.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu,

ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. Nie zainstalowano głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście na parter (pierwsze drzwi z prawej strony budynku patrząc od strony ul. Damrota) bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych (schodów). Parter budynku został przystosowany do obsługi osób z niepełnoprawnością ruchową: zniwelowano progi, zapewniono szerokie przejścia oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Wejście na piętro (drugie drzwi z prawej strony budynku patrząc od strony ul. Damrota). Ze względu na architekturę nie zainstalowano windy, na piętro prowadzą schody bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się wyłącznie na parterze budynku.