Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski audyt (06.07.2020)

Audyt Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 

przeprowadzony (częściowo) w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu - jednostki obsługującej,

przez Krajową Administrację Skarbową,

w dniach 06-31.07.2020 

Dyrektor CUW informuje, że w związku z wykonywaniem zadań zleconych na rzecz Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej ul. Bohaterów Westerplatte 1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle oraz Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Mostowa 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, w dniach 06-31 lipca 2020 roku miał miejsce audyt projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, pn.: „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”, umowa o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0001/18, przeprowadzony przez KAS.

Zakres przeprowadzonego audytu:

  1. Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą i czy spełnia wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczącego jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia.
  2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych.
  3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych - (audyt dokumentacji CUW).
  4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska.
  5. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.
  6. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji.
  7. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudniania.
  8. Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. - (audyt dokumentacji CUW).
  9. Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji - ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit . b) i c) oraz art. 109 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE)  nr 1304/2013 produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 480/2014 (art. 27 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.- (audyt dokumentacji CUW).
  10. Czy wkład publiczny został wypłacony beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 27 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji 9UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.) - (audyt dokumentacji CUW).

 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokumentacja z przeprowadzenia audytu znajduje się w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu.