Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j. z dnia 2018.07.10).

Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

  • ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30,
  • wgląd do dokumentów urzędowych w obecności pracownika CUW na pisemny wniosek osoby zainteresowanej; informacja, która może być udostępniona niezwłocznie jest udostępniana w formie ustnej,
  • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazany w formie pisemnej lub elektronicznej.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic służbowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Termin udostępniania informacji publicznej:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, CUW powiadamia osobę zainteresowaną o powodach zwłoki oraz o terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Opłaty za udostępnianie informacji publicznej:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej CUW miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, CUW może pobrać od osoby zainteresowanej opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku CUW powiadomi osobę zainteresowaną o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, a termin udostępnienia informacji publicznej rozpocznie swój bieg od daty zaksięgowania wpłaty naliczonej opłaty w CUW.